Статут друштва

Претрага сајта

Оглашене акције су намењене само за чланове ПСД Копаоник као и за чланове:

 • Планинарског Савеза Србије,
 • Планинарског Савеза Београда,
 • Оријентиринг Савеза Србије,
 • Оријентиринг Савеза Београда

 

ZATVORI

 

На основу члана 40. Закона о спорту Републике Србије (у даљем тексту Закон), Службени гласник Рeпублике Србије 10/2016. године, Статута Планинарског савеза Србије, Статута Скијашког савеза Србије, Статута Оријентиринг савеза Србије и члана 34. Статута Планинарско-скијашког клуба "Копаоник" Београд, Скупштина Планинарско-скијашког друштва "Копаоник" Београд, на седници одржаној дана 23.јануара 2017 .године, усвојила је  

 

С Т А Т У Т

ПЛАНИНАРСКО-СКИЈАШКОГ ДРУШТВА "КОПАОНИК" БЕОГРАД 

 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

 

Планинарско-скијашко друштво "Копаоник" Београд (у даљем тексту Друштво) је спортска, добровољна, невладина, неполитичка и недобитна организација основана на неодређено време као удружење, ради обављања аматерских спортских активности и делатности у области планинарства, скијања и оријентиринга.

Друштво је у остваривању својих циљева и задатака спортска организација удружених физичких лица.

а (пречника 1,3 см), на којем је ћирилицом исписан скраћени назив Друштва и служи за оверавање чланских  легитимација.

Штамбиљ Друштва је правоугаоног облика на коме су, ћирилицом, исписани назив и седиште Друштва са простором за број и датум.

Заштићени знак Друштва је усправно положени правоугаоник, са светло плавим пољем у коме се налазе силуете два планинска врха зелене и беле боје и скијама црвене боје укосо постављеним у десном доњем углу правоугаоника. У горњој и доњој ивици правоугаоника, тамно плаве боје, исписан је назив друштва и његово седиште.

Застава Друштва је светлоплаве боје са знаком Друштва у средини, где су ширина и дужина у односу 2:3.

Употреба и ношење заставе утврђује се посебним правилником који доноси Управни одбор Друштва.

Текст и ноте химне, на предлог Управног одбора, доноси Скупштина Друштва.


Члан 6.


Друштво је члан Планинарског савеза Србије, Скијашког савеза Србије, Oријентиринг савеза Србије, Планинарског савеза Београда и Оријентиринг савеза Београда.


Члан 7.  


У остваривању својих циљева и задатака, Друштво самостално уређује своју унутрашњу организацију и рад, доноси и реализује програме развоја, организује такмичења за која је надлежно и остварује друге циљеве и задатке утврђене плановима Друштва и плановима надлежних гранских савеза.

Организација и рад Друштва уређује се овим Статутом и другим општим актима.

За све што није регулисано овим Статутом и општим актима органа Друштва непосредно се примењује Закон, подзаконски прописи из области спорта и Статути гранских савеза.


Члан 8.


Друштво се уписује у матичну евиденцију и регистар правних лица у складу са Законом.

Друштво води књигу чланова и матичне евиденције у складу са Законом, прописима гранских савеза и општим актима Друштва.


Члан 9.

Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација укључујући и говор мржње, на отворен или прикривен начин, а која се заснива на неком стварном или претпостављеном личном својству, статусу, опредељењу или уверењу лица у Друштву.

Забрањена је свака врста злоупотребе, злостављања, дискриминације и насиља према деци, сходно одредбама закона којим је уређена забрана дискриминације.   

У Друштву није допуштено кршење слобода и права човека и грађанина.

Одредбе општих аката Друштва којима се утврђује или ствара дискриминација лица не примењују се и ништавне су.


II ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ ДРУШТВА


Члан 10.


Циљ Друштва је развијање спортских активности ради унапређења здравља и сопстевних резултата, побољшања физичке спремности чланова Друштва, као и учешћа у такмичарским активностима у областима из члана 1. став 1. овог Статута.

Друштво остварује своју друштвену улогу и циљеве кроз:

 1. организациону структуру, достигнуте спортске вештине, знања и призната звања, развијене активности, делатности и спортске дисциплине,

 2. окупљање чланова свих узраста, грађана који желе да своја интересовања за спорт, рекреацију, обуку у вештинама и знању, дружење, социјализацију и друго, остварују у природи,

 3. унапређење спортске рекреације, промоцију и подстицање бављења спортом и развој спортских такмичења у свим дисциплинама,

 4. промовисање идеје олимпизма, образовну и васпитну функцију спорта, фер плеј (fair play), разумевање, толеранцију и одговорност кроз бављење спортом,

 5. подстицање развоја квалитетних спортиста свих узраста, посебно младих, спорта за све, школског спорта, спорта особа са инвалидитетом, врхунског спорта као и перспективних чланова,

 6. неговање и развијање спортске етике и правилног односа према природи и потреби њеног очувања,

 7. ширење знања и подизање свести о вредности планина и природе уопште,

 8. унапређење заштите здравља чланова Друштва и спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље, недолично понашање и др.),

 9. упознавање чланова са свим вредностима природе, условима за одлазак у природу, а посебно у планину, мерама превентиве и контроле ризика од незгода у планинама и природи уопште, као и упознавање са начинима указивања прве помоћи и основним знањима о спашавању у области планинарства, скијања и оријентиринга,

 10. сарадњу са образовним институцијама ради подизања квалитета живота и подстицање бављења спортом у природи,  школске и студентске омладине,

 11. бављење спортом на хумани начин, слободно и добровољно, здраво и безбедно у складу са природном средином и друштвеним окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво, одговорно, доступно свим грађанима под једнаким условима, без обзира на узраст, ниво физичких способности, степен евентуалне инвалидности, пол или друго лично својство, независно од злоупотреба и делатности које су супротне спортском духу, и

 12. подстицање и развијање стручних, научних и културних садржаја.


Члан 11.


Друштво извршава задатке који су од значаја за развој активности из члана 1. овог Статута и од користи за његове чланове:

 1. заступа заједничке интересе чланова Друштва пред градским, државним и спортским органима и организацијама,

 2. обезбеђује услове за развој спортских активности из члана 1. овог Статута,

 3. предузима одговарајуће активности ради унапређења и омасовљења спортских активности из члана 1. овог Статута, праћења и упознавања својих чланова са међународним искуствима у спорту,

 4. организује и пружа стручну помоћ члановима у унапређивању њиховог рада,

 5. организује стручно усавршавање садашњих и будућих чланова Друштва,

 6. организује обуку у стицању нових знања и вештина чланова у спортским активностима из члана 1. овог Статута, без стицања добити,

 7. организује аматерска спортска такмичења чланова у спортским активностима из члана 1. овог Статута,

 8. ради на јачању спортског морала и спортског духа код својих чланова и утврђује правила понашања у њиховим међусобним односима,

 9. подстиче рад својих чланова додељивањем награда и признања (годишњих, јубиларних и др.) за изузетне резултате и за допринос развоју и унапређењу спорта,

 10. усклађује активности чланова Друштва,

 11. учествује у обезбеђењу функционисања јединственог информационог система у оквиру Друштва,

 12. брине о изградњи, одржавању и управљању скијашко-планинарским домом на Копаонику и другим објектима са којима располаже,

 13. издаје публикације о спортским и другим активностима Друштва,

 14. организује спортске активности које му ставе у надлежност грански спортски савези, а према пријави Друштва, и

 15. обавља и друге активности које произилазе из основних делатности Друштва.


Члан 12.


Стручни рад у Друштву обављају спортски стручњаци и стручњаци у спорту, који имају одговарајуће спортско звање прописано Законом, у складу са Законом, правилима надлежних гранских савеза и општим актима Друштва.

Друштво има најмање једног члана спортског стручњака или стручњака у спорту са положеним спортским стручним испитом у складу са Законом.

Стручно-васпитни рад са децом могу обављати само спортски стручњаци који имају одговарајуће више или високо образовање у области физичког васпитања и спорта.

Органи управљања, на предлог стручних лица Друштва, могу ангажовати и дозволити рад и другим образовно искусним лицима на организацији и реализацији спортских и других активности Друштва.

Спортски стручњаци из става 1. овог члана су обавезни да се стручно усавршавају у складу са Законом, статутима гранских савеза и општим актима Друштва.


Члан 13.


Ради остваривања циљева, задатака и активности Друштва и покрића расхода, Друштво за потребе развоја свих делатности може:

 • градити потребне објекте и уређивати одговарајуће просторе,

 • планирати и организовати рекреативне и спортске активности.

Ове активности регулишу се Правилником о организацији активности Друштва, а на основу Закона и у складу са правилима гранских савеза.


Члан 14.


Скупштина Друштва, ради постизања циљева може основати предузеће, установу, агенцију или други законом прописани облик организовања привредног субјекта, самостално или са другим правним или физичким лицима.

III ЧЛАНОВИ ДРУШТВА И ЊИХОВА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ


Члан 15.

 

Физичко лице добровољно може постати члан Друштва, независно од година старости, у складу са Законом и овим Статутом, ако попуни и потпише изјаву о приступању и евиденциони лист, који се достављају надлежном гранском савезу, и плати чланарину за текућу годину.

Чланови Друштва могу бити и страни држављани, такмичари, тренери, и друга лица која своју активност обављају на територији Републике Србије, а по критеријумима и прописима, које утврђују надлежни органи гранских савеза, и на основу других прописа којима се регулише боравак и рад странаца.  

Чланство у Друштву је основ за изборне функције, учешће у активностима, вођење акција, школовање и усавршавање.

Страни држављани, чланови Друштва, не могу бити бирани у органе управљања.

Потписивањем приступнице, сваки члан изјављује да прихвата Статут Друштва и да је упознат са својим правима, обавезама и дужностима.

За приступање чланству малолетног лица, које није навршило 14 година, потребна је писмена сагласност родитеља или старатеља.


Члан 16.


Чланови Друштва могу бити: редовни, почасни и заслужни.

Статус редовног члана Друштва регулисан је чланом 15. Статута.

Почасни члан Друштва може бити појединац, који је дао значајан допринос развоју Друштва, а није био члан Друштва.

Заслужни члан је појединац, вишегодишњи члан Друштва, који је својим радом допринео успешном раду и развоју Друштва.

Начин стицања статуса почасног и заслужног члана утврђује се Правилником о друштвеним признањима, којег доноси Управни одбор.

Заслужни чланови имају право да бирају и буду бирани у органе управљања.

Почасни чланови имају право да учествују у раду Друштва, без права да бирају и буду бирани у органе управљања. Почасни чланови не плаћају чланарину и истима се издаје чланска легитимација са уписом статуса и редним бројем.

Чланство у Друштву се не може преносити или наследити.


Члан 17.

 

Чланови Друштва се деле по узрасту, полу и категоризацији у спортским активностима, а сходно прописима одговарајућих гранских савеза.


Члан 18.

 

Права чланова Друштва су да:

 1. равноправно са другим члановима учествују у остваривању циљева Друштва,

 2. непосредно или посредно, преко својих представника, учествују у одлучивању на Скупштини и у органима управљања,

 3. бирају и имају право да буду бирани у органе управљања и радна тела  Друштва,

 4. иницирају, предлажу и одлучују о оснивању одговарајућих облика рада у Друштву,

 5. користе стручну и другу помоћ,

 6. остварују увид у рад Друштва и његових органа,

 7. учествују, у складу са својим интересовањем, у активностима Друштва, и

 8. иступе из Друштва, у свако доба, сходно прописаним условима надлежног гранског савеза.    


Обавезе чланова Друштва су да:

 1. активно доприносе остваривању циљева Друштва,

 2. уредно плаћају чланарину и обезбеђују услове за ефикасан рад Друштва,   

 3. у међусобном односу негују и поштују спортски морал и спортски дух,

 4. међусобно сарађују ради остваривања циљева Друштва,

 5. учествују у утврђивању плана и програма рада Друштва,

 6. испуњавају обавезе утврђене општим актима Друштва,

 7. пре учешћа на такмичењу утврде сопствену општу здравствену способност,

 8. чувају спортски и друштвени углед Друштва,

 9. извршавају одлуке органа Друштва,

 10. учествују у обезбеђивању средстава за реализацију циљева и задатака Друштва,

 11. обављају и друге активности у циљу развоја Друштва.


Члан 19.  

 

Члану Друштва се могу изрећи следеће дисциплинске мере:

 • писмена опомена,

 • новчана казна,

 • забрана обављања дужности у органима, службама и радним телима Друштва,

 • искључење из Друштва  за период од 1 до 4 године, и

 • трајно искључење из Друштва.

Члану Друштва који је у радном односу са Друштвом изричу се дисциплинске мере у складу са Законом и прописима којима се уређују радни односи.


Члан 20.

 

Својство члана Друштва престаје:

 • иступањем из Друштва, уз исписницу, ради преласка у друго друштво или клуб,

 • неплаћањем чланарине у одређеном року за текућу годину (по извршеној уплати чланарине, чланство у Друштву се активира),

 • искључењем из Друштва,

 • смрћу, и

 • престанком рада Друштва.

Престанком својства члана престаје и мандат у органима и радним телима Друштва.


Члан 21.


Писмени захтев члана Друштва за иступање и прелазак у другу организацију решава Управни одбор Друштва, на основу предлога руководства секције односно одбора, а у складу са прописима гранских савеза.

За иступање малолетног члана (до 14 година) потребна је сагласност законског заступника.

Члану Друштва против којег се води поступак утврђивања дисциплинске одговорности или поступак утврђивања материјалне или нематeријалне штете која је нанесена Друштву не може се издати исписница до окончања поступка и спровођења евентуално изречених дисциплинских мера.


Члан 22.


Члан Друштва може бити искључен из Друштва због:

 • непоштовања Статута и општих аката Друштва,

 • материјалне и нематеријалне штете нанете Друштву,

 • излагања другог члана Друштва активностима које могу да му угрозе или погоршају здравствено стање,

 • теже повреде правила понашања у активностима Друштва, и

 • коришћења и навођења других на коришћење допинг средстава.


Члан 23.

 

Чланови чије је чланство у Друштву престало немају право на повраћај уплаћене чланарине.

Члан 24.


Престанак својства члана Друштва не ослобађа бившег члана Друштва одговорности за негативне последице свог рада у Друштву.


Члан 25.

 

Члан Друштва не сме да користи допинг, нити му стручна лица ангажована у Друштву смеју дати допинг, под претњом искључења из Друштва.

Члан Друштва може у Друштву да се бави спортским активностима аматерски,  у складу са Законом и спортским правилима спортских и гранских савеза.


Члан 26.

 

Водич, инструктор, одговорно или друго лице ангажовано у Друштву, које спортисту изложи спортским активностима које могу да угрозе или погоршају његово здравствено стање, чини тежу повреду својих обавеза за коју му се може изрећи мера искључења из Друштва, односно престанка радног односа или раскида уговора.

Пре почетка спортске активности, водич, инструктор, односно лице одговорно за реализацију активности има обавезу да провери да ли сваки учесник поседује важећи доказ о здравственој способности.

Путно и здравствено осигурање за учеснике спортске активности, која се реализује у иностранству, прибавља водич, инструктор, односно одговорно лице за реализацију активности или појединац учесник активности.
IV ОРГАНИ ДРУШТВА

 

Члан 27.


Друштвом управљају његови чланови непосредно или преко својих представника у органима и другим облицима организовања у Друштву.

Органи Друштва су: Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор и Председник.


Члан 28.


Органи Друштва бирају се на време од 2 (две) године.

Чланови органа имају посебне дужности према Друштву по питању избегавања сукоба интереса, чувања пословне тајне и поштовања забране конкуренције.

Стварање уговорне обавезе (Уговор) између члана Друштва или између члана органа и Друштва може се закључити само по одлуци Управног одбора, донетом двотрећинском већином од укупног броја чланова Управног одбора, уз поштовање захтева из другог става овог члана.

У случају када је истекао мандат органа Друштва, а нису изабрани нови органи, раније изабрани органи врше дужност до преузимања дужности од стране новоизабраних органа.


СКУПШТИНА


Члан 29.


Скупштина је у Друштву највиши орган управљања.

Скупштину чине заслужни чланови, носиоци активности и представници редовних чланова по секцијама, по принципу да 15 редовних пунолетних чланова секције у Скупштини представља 1 редовни члан, на основу утврђеног списка чланова у претходној години. Услов да се буде члан Скупштине је чланство у претходне две године и у текућој години.

Предложени чланови се писмено позивају и својим потписом потврђују да прихватају да буду представници чланства и учествују у раду Скупштине.

Број чланова Скупштине за текућу годину утврђује Управни одбор  најкасније 60 дана пре одржавања седнице Скупштине.

Поименични списак чланова Скупштине мора утврдити Управни одбор најкасније 30 дана пре одржавања седнице Скупштине.

У раду Скупштине, по позиву Председника Друштва, могу као гости, без права гласа, учествовати почасни чланови Друштва и представници гранских савеза, спортских и других привредних удружења – организација.


Члан 30.

 

Скупштина ради на седницама, сазива се по потреби, а најмање једном годишње.

Редовна седница Скупштине се одржава крајем текуће или почетком наредне године, а сазива је Председник Друштва или друго овлашћено лице, према одлуци Управног одбора.

Скупштина на којој се бира најмање половина чланова органа управљања Друштва је изборна.

Ванредну седницу Скупштине сазива Председник Друштва или друго овлашћено лице, према одлуци Управног одбора, у року од 15 дана од дана подношења образложеног предлога, у којем се морају навести питања чије се разматрање предлаже, а одржава се најкасније у року од 30 дана од дана подношења предлога. Предлог могу поднети Управни, Надзорни одбор или најмање 1/3 (једна трећина) чланова Скупштине.

Ако Управни одбор не донесе одлуку о сазивању ванредне седнице Скупштине у року наведеном у претходном ставу, њу могу сазвати они чланови Друштва који су тражили њено сазивање.

Рокови за сазивање и одржавање Скупштине могу бити двоструко дужи у случају проглашења ванредног стања, елементарних непогода, дужег боравка већине чланова Органа управљања ван седишта Друштва и слично.

 

Члан 31.

  

Радом Скупштине, по пословнику, руководи Председник Друштва до избора радног председништва. Председник радног председништва председава радом Скупштине.

О току рада седнице Скупштине води се записник који потписују записничари, оверивачи записника и председавајући. Записник садржи: број присутних чланова, резултате гласања и избора, предлоге и одлуке са именима предлагача.

Рад Скупштине може се, поред вођења записника, снимати аудиовизуелним средствима.

Одлуке Скупштине потписује председавајући.

Сваки члан Скупштине, на основу образложеног писаног предлога, има право увида у записник.

 

Члан 32.

 

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутно најмање ¾ (три четвртине) чланова Скупштине.

Уколико у заказано време нема кворума из става 1. овог члана Скупштина може почети са радом после 30 минута и пуноправно одлучивати ако је присутно више од 3/5 (три петине) чланова Скупштине.

Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних чланова Скупштине.

Одлука о статусним променама и престанку рада Друштва доноси се трочетвртинском већином гласова од укупног броја чланова Скупштине.


Члан 33.

 

Рад Скупштине се уређује Пословником, којег Скупштина доноси на самој седници.

Уколико при избору органа у првом кругу гласања није изабран Председник Друштва и потребан број чланова Управног и Надзорног одбора приступа се другом кругу гласања за све кандидате који нису имали довољан број гласова. Уколико ни у другом кругу није изабран потребан број, гласање се понавља, све док се не изабере потребан број чланова органа.


Члан 34.


Скупштина Друштва:

 1. усваја Статут и измене и допуне Статута Друштва,

 2. усваја План и програм рада односно развоја Друштва,

 3. усваја друге опште акте, као и спортска и друга правила понашања,

 4. усваја финансијски извештај или одлучује о прихватању ревизорских извештаја,

 5. одлучује о отуђењу непокретности Друштва,

 6. одлучује о статусним променама и гашењу Друштва,

 7. одлучује о оснивању и гашењу привредних субјеката Друштва,

 8. усваја извештај о реализацији програма који се финансира из јавних средстава,

 9. разматра и усваја извештај Управног и Надзорног одбора,

 10. одлучује о промени намене спортског објекта којим Друштво располаже,

 11. бира и разрешава Председника, Потпредседника и Начелника Друштва,

 12. бира и разрешава чланове Управног одбора,

 13. бира и разрешава чланове Надзорног одбора,

 14. одлучује о додели признања члановима органа Друштва које Скупштина бира, и

 15. одлучује о удруживању у гранске савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.

За вршење одређених послова Скупштина може образовати комисије.

Одлуком о образовању комисије утврђује се њен састав, задаци и делокруг рада, период рада, финансирање и извештавање.

УПРАВНИ ОДБОР


Члан 35.

 

Управни одбор је извршни орган управљања Друштвом, који има 11 чланова.

Управни одбор Друштва по функцији чини 8 (осам) чланова: Председник и Потпредседник Друштва (уједно и Председник и Потпредсеник Управног одбора), Начелник, 4 (четири) председника одбора, референт за МФП и 3 (три)  члана без задужења.


Члан 36.


Мандат члана Управног одбора, пре истека времена, престаје:

 • ако поднесе оставку,

 • ако га опозове Скупштина, и

 • ако настану околности  које му онемогућавају рад.

 

Члан 37.

 

Управни одбор ради на седницама које се одржавају по Годишњем плану рада, а ванредно по потреби. Све седнице одвијају се по Пословнику о раду УО.

Седнице Управног одбора сазива Председник, или Потпредседник у одсуству Председника.

Управни одбор се обавезно сазива и на захтев Надзорног одбора или најмање 3 (три) члана Управног одбора.

Конститутивна седница новог сазива Управног одбора се одржава најкасније 10 (десет) дана од избора и на њој се усваја Пословник и План рада одбора, именују чланови одбора секција и сталних комисија.

Члан 38.

 

Управни одбор пуноправно одлучује када је на седници присутно више од половине чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

Управни одбор доноси општа акта из своје надлежности већином гласова од укупног броја чланова за питања из члана 39. тачке 1. до 5., 16., 19., 22., и 24.

Рад Управног одбора уређује се Пословником.

Члан 39.

 

Управни одбор:

 1. утврђује предлог Статута Друштва и предлог програма развоја Друштва,

 2. предлаже Скупштини оснивање предузећа, односно привредних субјеката,

 3. припрема предлоге општих аката Друштва, из надлежности Скупштине Друштва,

 4. усваја предлог финансијског плана и завршног рачуна Друштва,

 5. уређује унутрашњу организацију рада Друштва,

 6. доноси Правилник о друштвеним признањима,

 7. доноси Правилник о систематизацији радних места у Стручној служби,

 8. доноси Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности чланова Друштва,

 9. доноси Правилник о организацији, надлежностима и раду Одбора за дом,

 10. доноси Правилник о употреби и ношењу заставе Друштва,

 11. доноси Правилник о организацији активности Друштва,

 12. доноси Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама за мало правно лице које не примењује МСФИ,

 13. утврђује листу кандидата за органе управљања, које именује Скупштина,

 14. припрема предлоге за награде и признања Друштва, која додељује Скупштина,

 15. додељује друштвена признања и награде појединцима и организацијама, из своје надлежности,

 16. даје сагласност на потписивање појединачног колективног уговора,

 17. одређује која се документа и подаци сматрају службеном и другом тајном,

 18. бира представнике Друштва за органе гранских савеза чији је Друштво члан,

 19. одлучује о ангажовању стручњака из спорта у Друштву,

 20. усваја план стручног рада и стручног оспособљавања лица ангажованих у Друштву,

 21. одређује начин вођења евиденције о стручном раду у Друштву,

 22. одлучује са којим спортистима ће Друштво закључити уговор,

 23. одлучује о споразумном раскиду уговора пре истека рока са спортистом, односно издавању исписнице спортисти, и висини накнаде за превремени престанак уговора са Друштвом, која се захтева од организације или клуба у који спортиста прелази,

 24. даје сагласност на уговоре о спонзорству који стварају обавезе за Друштво,

 25. одлучује о ценама услуга у Дому и ценама за спортске и друге приредбе које Друштво организује и другим накнадама које Друштво наплаћује,

 26. одлучује о висини чланарине у Друштву,

 27. одлучује о организовању спортских манифестација и учешћу Друштва на истим,

 28. одобрава службена путовања у иностранство, и

 29. врши и друге послове, који су му Статутом стављени у надлежност.

За вршење одређених послова из своје надлежности Управни одбор може одлуком да образује сталне или привремене комисије, организационе одборе и друга радна тела.

Одлуком из претходног става овог члана утврђује се (именује) састав, задаци односно делокруг рада, финансијски трошкови и обавеза подношења извештаја радних тела.

У циљу омасовљења Друштва, на предлог секција, Управни одбор може формирати активе ван седишта. Актив Друштва броји најмање 20 чланова, који из свог састава бирају руководство актива, а верификује га Управни одбор.

Одлуком о именовању руководства актива регулише се седиште, назив и задаци. Активи су саставни део секције који се не уписују у Регистар.
Члан 40.

 

Управни одбор именује секретара Друштва, који за свој рад одговара Управном одбору и Председнику Друштва.

 

НАДЗОРНИ ОДБОР

 

Члан 41.

 

Надзорни одбор врши контролу законитости рада, финансијског пословања, контролу завршног рачуна и свих других финансијских извештаја, контролу спровођења Статута и контролише усаглашеност општих аката из надлежности Управног одбора, Председника Друштва и секција са Статутом.

Надзорни одбор обавезно, најмање два пута годишње, врши контролу финансијских извештаја одбора, комисија, радних тела и одговорних лица.

 

Члан 42.

 

Надзорни одбор чине председник и 2 (два) члана, које бира Скупштина.

У року од 15 дана после избора одржава се конститутивна седница на којој се усваја Пословник и План рада одбора.

Чланови Надзорног одбора не могу бити истовремено чланови управе и Скупштине Друштва.

 

Члан 43.

 

Надзорни одбор подноси Скупштини Друштва писани извештај о питањима из свог делокруга најмање једанпут годишње, а обавезно приликом усвајања извештаја о раду Друштва.

Надзорни одбор писаним путем информише Управни одбор о питањима из свог делокруга најмање два пута годишње.

 

Члан 44.

 

Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова.

Рад Надзорног одбора уређује се Пословником.

 

Члан 45.

 

Друштво, по потреби, а на основу одлуке Управног одбора, може имати ревизора са надзорним овлашћењима утврђеним у складу са прописима о ревизији. ПРЕДСЕДНИК ДРУШТВА

 

Члан 46.

 

Председника Друштва бира Скупштина Друштва, опредељујући се за кандидата који понуди најоптималнији план и програм рада у мандату.

Управни одбор или други иницијатори предлажу једног или више потпуно пословно способних кандидата за Председника Друштва. Уз образложење предлога, који садржи програм рада кандидата, предлагач прилаже његову писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, да испуњава услове прописане чланом 33. став 2. Закона.  

Председник Друштва за свој рад одговара Скупштини и Управном одбору Друштва.

 

Члан 47.

 

  Председник Друштва:

 1. представља и заступа Друштво,

 2. руководи радом Друштва и усклађује активности органа Друштва,

 3. стара се и одговара за законитост рада Друштва,

 4. организује и води активности и пословање Друштва,

 5. брине се о уредном вођењу прописаних евиденција и пословних књига,

 6. потписује општа акта и одлуке које доноси Управни одбор Друштва и стара се о њиховом спровођењу,

 7. организује, усмерава и координира сарадњу са надлежним органима и организацијама,

 8. остварује спортску и друштвену сарадњу,

 9. одобрава службена путовања у земљи,

 10. има овлашћења директора правног лица у складу са законом којим се уређује рад,

 11. наредбодавац је за извршење финансијског плана,

 12. редовно извештава чланове Управног одбора о активностима, делатностима и финансијском пословању Друштва

 13. извештај о активностима, делатностима и финансијском пословању Друштва, мора доставити у року од 15 дана од дана подношења писаног захтева најмање 30 чланова Друштва,

 14. доноси одлуке о реализацији усвојеног Плана финансирања,

 15. обавља и друге послове одређене овим Статутом.

Правни послови које Председник закључи у име и за рачун Друштва обавезују Друштво и ако нису у оквиру циљева Друштва, осим ако Друштво докаже да је треће лице знало да је тај посао изван циљева Друштва или је према околностима морало знати.

Председник Друштва може одређена овлашћења из свог делокруга пренети на Потпредседника Друштва.

У циљу разматрања, праћења и ефикасног обављања одређених стручних послова, Председник Друштва, по потреби, може именовати волонтере за стручне сараднике у појединим областима. Ангажовање стручних лица уз накнаду, може се вршити по одлуци Управног одбора.

Због уговарања правних послова у име и за рачун Друштва, а које обавезују Дрштво иако нису у оквиру циљева Друштва, због теже повреде етике, кршења Сатута и других општих аката Друштва, одлуком Управног одбора, Председник може бити суспендован, након чега сва његова овлашћења преузима Потпредседник Друштва.

 

ПОТПРЕДСЕДНИК ДРУШТВА

 

Члан 48.

 

Потпредседника Друштва бира Скупштина.

Потпредседник Друштва замењује Председника у свим правима и обавезама за време његовог одсуства.

 

НАЧЕЛНИК ДРУШТВА

 

Члан 49.

 

Начелника Друштва бира Скупштина Друштва.

Начелник:

 1. подстиче и координира планинарске, скијашке и оријентиринг активности,

 2. организује израду годишњих планова,

 3. прима извештаје о изведеним активностима,

 4. сачињава месечне, периодичне и годишње извештаје за све спортске активности.

Начелник сарађује са начелницима планинарских, скијашких и оријентиринг организација Србије и Београда у циљу потпуног планирања и организовања спортских активности Друштва.

 

  ОДГОВОРНА ЛИЦА

 

Члан 50.

 

Одговорна лица су изабрана, именована или одређена лица која у име и за рачун Друштва извршавају прописане или одређене задатке и обавезе.

Одговрна лица су: председници одбора, комисија, референт за МФП, водичи акција, вође смена и друга именована и овлашћена лица.  V ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

 

Члан 51.

 

Друштво остварује своје активности кроз рад:

 • Планинарске секције,

 • Скијашке секције,

 • Секције за оријентиринг,

 • Одбора за скијашко-планинарски дом, и

 • Заједничке  службе.

 

Члан 52.

 

Секције су организациони делови Друштва, који немају својство правног лица.

Послове са трећим лицима, на предлог Одбора секције, у име и за рачун секција одобрава Управни одбор Друштва, а врши заступник или овлашћено лице секције.

Члан 53.

 

Секција за планинарство развија и организује планинарске спортске дисциплине дефинисане Правилником о спортским дисциплинама ПСС-а:

А) изворне планинарске дисциплине:

 • пешачење у природи,

 • планинарење,

 • планинарска орјентација,

 • планинско трчање.

Б) техничке планинарске дисциплине:

 • алпинизам (пењање у стени и пењање у леду),

 • високогорство,

 • спортско пењање (спортско пењање на природној стени и спортско пењање на вештачкој стени),

 • спелеологија,

 • кањонинг,

 • планинарски бициклизам.

На предлог Секције за планинарство, Управни одбор Друштва именује сталне комисије:

 • Комисију за обележавање и маркирање стаза, и

 • Комисију за исхрану из природе.

 

Члан 54.

 

Секција за скијање развија и организује: алпско, нордијско и параолимпијско скијање, биатлон и сноуборд.

У циљу постизања пуноправног чланства у Скијашком савезу Србије, секција формира такмичарске екипе, планира њихове тренинге и обезбеђује финансирање припрема и учешћа на такмичењима.

 

Члан 55.

 

Секција за оријентиринг развија и организује активности и такмичења из оријентиринга.

 

Члан 56.

 

Одбор за скијашко-планинарски дом планира, организује и реализује управљање, попуну и одржавање скијашко-планинарског дома „Копаоник“ на Копаонику.

 

Члан 57.

 

Заједничка  служба обавља заједничке послове и задатке описане у овом Статуту, општим актима Скупштине и општим актима Управног одбора.

 

Члан 58.

Радом секција руководе Одбори који могу имати од 5 до 9 чланова.

Председника, који представља заступника одбора, и чланове одбора, на предлог секција именује Управни одбор Друштва, на период од 2 (две) године.

Одбори секција доносе Пословник о свом раду, којег верификује УО Друштва.Члан 59.

 

Одбор за скијашко-планинарски дом (у даљем тексту Одбор за дом) је заједнички орган Друштва и Планинарског савеза Београда (у даљем тексту ПСБ).

Одбор за дом има 7 (седам) чланова, од којих 6 (шест) из Друштва и 1 (један) из ПСБ. Чланове Одбора из Друштва именује Управни одбор Друштва, а седмог члана именује ПСБ.

Управни одбор Друштва (већински власник) усваја Правилник о организацији, надлежностима и раду Одбора за дом, којим се регулише начин и делокруг рада Одбора и доставља га на знање ПСБ-у.

У циљу попуне Дома, Одбор за дом, самостално или ангажовањем спортских стручњака, планира, организује и реализује законом дозвољене облике обуке, практичног рада и рекреације уз прописане мере безбедности, а без стицања добити.

 

Члан 60.

 

У оправданим случајевима (неактивност, размимоилажења, неспоразуми као последица личних односа, неспоразуми у одбору, неоправдани финансијски губици и слично), Управни одбор Друштва, актом принуде, може самоиницијативно  променити чланове појединих Одбора.

 

Члан 61.

 

Општим и посебним актима Управног одбора (правилницима и упутствима) описују се послови и садржај активности појединих одбора, комисија и других радних тела.ЗАЈЕДНИЧКА СЛУЖБА ДРУШТВА

 

Члан 62.

 

Заједничку службу чине секретеријат и орган за материјално-финансијско пословање. Секретеријат чине Секретар и Технички секретар, а орган за материјално–финансијско пословање чине Референт за МФП, благајник и лиценцирани књиговођа (агенција за књиговодствене послове).

Члан 63.

 

Управни одбор одлуком именује чланове секретеријата и Орган за материјално-финансијско пословање.

Секретар Друштва за свој рад одговара Председнику и Управном одбору Друштва, а Технички секретар Секретару Друштва.

 

Члан 64.

 

   Секретеријат Друштва:

 1. помаже органима и радним телима у извршењу њихових права и дужности утврђених општим актима Друштва,

 2. води матичне евиденције прописане Законом и овим Статутом,

 3. организује седнице органа Друштва и води записнике на истим,

 4. води деловодник и чува архиву докумената, општих и других аката,

 5. води Књигу чланова и врши учлањивање у Друштво,

 6. води књигу одлука Друштва, и

 7. врши и друге послове по налогу Председника Друштва.

Одлуке органа управљања уноси у Књигу одлука и деловодни протокол Друштва.

Чланови секретеријата Друштва могу бити волонтери или плаћена лица, о чему одлучује Управни одбор Друштва.  

Ближи услови које треба да испуњавају Секретар и Технички секретар прописују се општим актом Управног одбора.

 

Члан 65.

.

Орган за материјално-финансијско пословање обавља:

 1. финансијске послове Друштва,

 2. учествује у изради завршног рачуна Друштва и осталих потребних финансијских извештаја,

 3. израду финасијских докумената,

 4. благајничко пословање,

 5. обавља и друге финансијско-рачуноводствене послове.

 

Члан 66.

 

Правилником о систематизацији радних места, утврђују се јединствени називи за радна места у Заједничкој служби Друштва, опис послова, број извршилаца, као и јединствени захтев у погледу степена стручне спреме и други услови за обављање послова и задатака.VI ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА И ОРГАНА ДРУШТВА

 

Члан 67.

 

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности чланова Друштва утврђује правила за утврђивање постојања дисциплинске и материјалне или нематеријалне одговорности и поступке расправљања.

 

Члан 68.

 

Управни одбор Друштва, по потреби („ad hoc“), формира Веће части (арбитражну комисију), у циљу мирног решавања дисцилинске оговорности и материјалне или нематреијалне штете.

У случају када мирно решавање дисциплинске и материјалне, односно нематеријалне одговорности, пропадне Управни одбор Друштва покреће решавање спора пред надлежним органима гранских савеза и институција.

Члан 69.

Дисциплинске грешке могу учинити:

 • чланови Друштва у односу са другим члановима Друштва, или

 • чланови Друштва у односу према другим физичким или правним лицима ван Друштва.

Материјалне или нематеријалне штете може учинити:

 • члан Друштва, друго физичко или правно лице у односу према Друштву или члану Друштва,

 • Друштво у односу према свом члану или другом физичком или правном лицу.

 

Члан 70.

 

Чланови органа управљања у Друштву одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују Друштву, ако такву одлуку донесу намерно или крајњом непажњом.

За штету из става 1. овог члана не одговарају чланови који су били против доношења штетне одлуке или су се уздржали од гласања.

 

Члан 71.

 

На захтев Управног одбора, Надзорног одбора или најмање 10 (десет) чланова Друштва Скупштина може покренути поступак пред надлежним судом против чланова Управног одбора, који су донели одлуку којом се наноси штета Друштву.

Ако Скупштина Друштва не покрене поступак накнаде штете, подносиоци захтева могу покренути поступак из става 1. овог члана пред надлежним судом на терет Друштва.

Тужба за надокнаду штете проузроковане Друштву може се подићи најкасније у року од три године од дана доношења штетне одлуке.

 

Члан 72.

 

Члан органа Друштва, односно заступник, нема право гласа на седници органа Друштва кад се одлучује о:

 • покретању спора, или одустајању од спора против њега,

 • одобравању послова између њега и Друштва, када постоји сукоб интереса, односно када постоји лични интерес при одлучивању, и

 • његовој одговорности или разрешењу.

 

Члан 73.

 

Чланови Надзорног одбора могу бити одговорни за штету проузроковану одлуком Управног одбора, ако су за ту одлуку знали или морали знати, а о томе нису упозорили Управни одбор, нити су обавестили Скупштину Друштва.

 

Члан 74.

 

Одлуке као појединачна акта органа Друштва, односно заступника ништавне су ако су донете супротно Закону, спортским правилима или општем акту Друштва.

Ништавност одлуке из става 1. овог члана, у првостепеном поступку утврђује Надзорни одбор, а у другостепеном поступку надлежни основни суд, по тужби заинтересованог лица или јавног тужиоца.

Сваки члан Друштва може покренути поступак пред надлежним судом за утврђивање ништавности општег акта Друштва који је донет супротно Закону, Статуту или правилницима. Трошкове покретања поступка сноси покретач.

Члан Друштва не може бити дисциплински кажњен за коришћење својих права у складу са Законом, Статутом и другим општим актима Друштва.

Тужба за утврђивање ништавности аката из става 1. овог члана не може се поднети по истеку рока од три године од дана доношења одлуке.

 

Члан 75.

 

Примопредаја дужности између старих и нових органа Друштва врши се у року од 15 (петнаест) дана од дана избора нових органа, по писменом записнику кога оверава председник Надзорног одбора Друштва.

Управни одбор на првој радној седници после избора разматра и верификује успешност примопредаје.

 

 

VII ИНФОРМИСАЊЕ, ПРОПАГАНДА, МАРКЕТИНШКА ДЕЛАТНОСТ И САРАДЊА

 

Члан 76.

 

Друштво кроз своје активности остварује информисање чланства и јавности.

Друштво остварује заједничке интересе својих чланова у односима са другим организацијама, савезима и у том циљу сарађује са њима.

У остваривању сарадње, Друштво организује посете својих представника и делегација организацијама из става 2. овог члана, и прима у посете представнике дргугих организација, савеза, друштава и клубова.

У остваривању својих циљева, Друштво сарађује с организацијама за обављање спортских делатности, државним органима и организацијама, органима и организацијама локалне самоуправе и другим заинтересованим организацијама и појединцима.VIII ИМОВИНА И ФИНАНСИРАЊЕ ДРУШТВА

 

Члан 77.

 

Од непокретне имовине, у свом власништву (приватна својина Друштва), на Копаонику, у зони националног парка „Копаоник“, Друштво поседује 20,59 ари земљишта, КО Копаоник, Марина вода, број парцеле 11/2.

На Копаонику, на земљишту из става 1. овог члана, у сувласничком односу са Планинарским савезом Београда, Друштво поседује скијашко-планинарски дом „Копаоник“, скраћени назив СПД „Копаоник“ на Копаонику.

Имовина наведена у ставу 1. и 2. овог члана је неотуђива имовина Друштвa и не може се делити члановима Друштва.

Друштво остварује приход од доприноса и чланарине његових чланова, прихода од активности, закупнине, смештаја, поклона и прилога донатора и спонзора, камате на улоге, комерцијалних, маркетиншких, пословних и привредних делатности, из буџета и других извора, у складу са Законом.

СПД „Копаоник“ на Копаонику служи за смештај чланова Друштва за време обављања активности из члана 1. Статута, као и спортских организација  чланица Планинарског савеза Србије, Скијашког савеза Србије и Оријентиринг савеза Србије.

Имовина, приходи и новчана средства остварена наведеним делатностима представљају својину  Друштва и не могу се делити члановима Друштва.

 

Члан 78.

 

Друштво може стицати приходе и од обављања појединих  делатности (информисање и издаваштво, организација приредби, обучавање појединаца и група и сл.) када је то допуштено Законом.

 

Члан 79.

 

Материјално-финансијско пословање и евиденције средстава Друштва уређују се посебним општим актом Управног одбора Друштва.

 

Члан 80.

Друштво може променити намену спортском објекту, којим располаже само изузетно и под условима утврђеним законима.

Члан 81.

 

Друштво користи објекте и средства којима располаже, односно, која су му дата на коришћење, у складу са законским прописима.

Друштво може објекте и средства којима располаже, односно користи, дати на коришћење члановима Друштва и другим физичким и правним лицима, под условима утврђеним одлуком Управног одбора Друштва.IX ЈАВНОСТ РАДА ДРУШТВА

 

Члан 82.

 

Рад Друштва је јаван.

Јавност рада Друштва обезбеђује се јавношћу седница органа и тела и других скупова у Друштву, благовременим објављивањем информација о њиховом раду и сарадњом са средствима јавног информисања и другим средствима обавештавања.

Друштво може имати своје гласило и сајт, чије садржаје и називе утврђује Управни одбор Друштва.

 

Члан 83.

 

Органи и тела Друштва могу искључити или ограничити јавност на седницама или скупу, када се разматрају документа или подаци поверљиве природе.

 

Члан 84.

 

Друштво редовно упознаје своје чланове и јавност са одлукама, ставовима и предлозима усвојеним на седницама органа и тела и других скупова у Друштву, и актуелним дешавањима у Друштву, путем сајта, свога гласила и средстава јавног информисања или издавањем посебних информација и билтена.Члан 85.

 

Представник Друштва који даје податке и информације у вези са радом Друштва одговоран је за њихову тачност.

Ставове Друштва, односно њених органа и тела могу да износе и заступају само изабрани и овлашћени функционери Друштва.

Сваки члан Друштва има право да добије примерак Статута.X ОПШТИ АКТИ ДРУШТВА

 

Члан 86.

 

Општи акти Друштва су Статут, правилници, одлуке и пословници, којима се на општи начин и за дужи период уређују одређена питања.

Сваки члан и сваки орган Друштва може дати иницијативу за доношење, односно измену и допуну одређеног општег акта Друштва, осим Статута.

 

Члан 87.

 

Иницијативу за доношење Статута Друштва, односно за његове измене и допуне може дати Управни одбор, Надзорни одбор, Председник Друштва или најмање 1/5 (једна петина) чланова Скупштине.

Иницијативу за доношење Статута, односно његове измене и допуне разматра Управни одбор у року од 30 (тридесет) дана од дана подношења иницијативе.

Уколико прихвати иницијативу, Управни одбор утврђује нацрт Статута и ставља га на јавну расправу.

Након окончања јавне расправе Управни одбор Друштва утврђује предлог Статута и доставља га Скупштини на усвајање.

Јавна расправа се води само о Статуту, и траје најмање 15, а најдуже 30 дана.

О неприхватању иницијативе за доношење измена и допуна Статута, Управни одбор обавештава подносиоца иницијативе и упућује га на жалбени поступак.

Уколико је подносилац иницијативе незадовољан одлуком остварује своја права у складу са овим Статутом и Законом.

 

Члан 88.

Општи акти Друштва ступају на снагу на дан усвајања, ако није одређен други рок, осим Статута Друштва, који ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на сајту АПР-а, у одељку Претрага података о примљеним регистрационим пријавама и жалбама.

Одлуком о доношењу општег акта Друштва одређује се и начин његовог објављивања.

 

Члан 89.

 

Општи акти Друштва морају бити у сагласности са овим Статутом и статутима надлежних гранских савеза.

У случају несагласности општег акта Друштва и овог Статута примениће се одредбе Статута.

 

Члан 90.

 

Посебни акти које доносе секције и други органи Друштва морају бити у складу с општим актима Друштва.XI ЕВИДЕНЦИЈА И ПЛАНОВИ

 

Члан 91.

 

Друштво води Књигу чланова и матичне евиденције својих чланова, спортских објеката, врхунских спортиста, спортских такмичења и спортских резултата у складу са Законом и статутима и правилима гранских савеза.

 

Члан 92.

 

Књига чланова садржи следеће податке: име, име родитеља и презиме; датум рођења; држављанство; број личне карте или пасоша; број планинарске или легитимације Друштва; место и адресу становања; датум учлањења; категорија чланства; избор или именовање у органе управљања; право управљања; изречене дисциплинске мере; основ и датум престанка чланства.

Члан 93.

 

Водичи, инструктори и други спортски стручњаци ангажовани у Друштву обавезни су да воде евиденције о свом стручном раду на начин одређен одлуком надлежног органа Друштва.

 

Члан 94.

 

У Друштву се израђују једногодишњи и двогодишњи планови рада, развоја и стручног рада.

Начин на који се израђују планови одређује Управни одбор Друштва.XII РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

 

Члан 95.

 

Спорове између Друштва и чланова Друштва, а за које није одређена искључива надлежност судова, у првостепеном поступку,  решава Управни одбор Друштва, који за сваки настали спор, у циљу мирног решавања спора,  може „ad hoc“ формирати арбитражну комисију, односно суд части.

 

Члан 96.

 

У другостепеном поступку, ове случајеве решава стални арбитражни суд при Олимпијском комитету Србије – за олимпијске спортове, или стални арбитражни суд при Спортском савезу Србије за остале спортове.

 

 Члан 97.

 

Решења односно одлуке сталних арбитражних судова су обавезујуће како за органе Друштва тако и за чланове Друштва.XIII СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И ПРЕСТАНАК РАДА ДРУШТВА

 

Члан 98.

 

Статусне промене у Друштву су: припајање, спајање, подела и одвајање.

Друштво престаје са радом у складу са Законом.

Одлуку о статусним променама и престанку рада Друштва доноси Скупштина Друштва када се за исту изјасни трочетвртинска већина од укупног броја чланова Скупштине.

О доношењу одлуке о престанку рада обавештава се надлежни орган за регистрацију ради брисања из Регистра.

 

Члан 99.

 

У случају престанка рада Друштва, сва имовина и средства Друштва, после подмирења законских и других обавеза, постају имовина Планинарског савеза Београда.XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 100.

 

Општа акта Друштва усагласиће се са одредбама овог Статута у року од 6 (шест месеци) од дана његовог ступања на снагу.

До доношења аката на основу овог Статута, на основу одлуке Управног одбора, примењиваће се акти донети на основу претходног Статута, осим ако су у супротности са Законом или овим Статутом.

Тумачење Статута је у надлежности Скупштине. Између две седнице Скупштине тумачење Статута је у надлежности Надзорног одбора.

 

Члан 101.

 

Ступањем на снагу овог статута престаје да важи Статут од 22.марта 2012. године.

                                                                                                                      

 

ПРЕДСЕДНИК

мр Стеван Шегрт