Акти друштва

Претрага сајта

Оглашене акције су намењене само за чланове ПСД Копаоник као и за чланове:

 • Планинарског Савеза Србије,
 • Планинарског Савеза Београда,
 • Оријентиринг Савеза Србије,
 • Оријентиринг Савеза Београда

 

ZATVORI

Водич: Славица Бошковић

ПЛАНИНАРСКО-СКИЈАШКО ДРУШТВО „КОПАОНИК“ БЕОГРАД

11000 БЕОГРАД, ул. Змаја од Ноћаја 9/IV,  

ПИБ: 100058624, МБ: 07024193

ТР 180-1001210011976-15 ALPHA BANK – БЕОГРАД

www.psd-kopaonik-org.rs;

C:\Users\Pipi\AppData\Local\Temp\msohtml1\01\clip_image002.jpg

 

Број:  78-1  од 09.07.2018.године  

ПРЕДСЕДНИК: мр Стеван Шегрт

СЕКРЕТАР:Славиша Петровић

ОРГАНИМА УПРАВЉАЊА ПСД “Копаоник” Београд

  

ПРЕДМЕТИ: 1. ЗАПИСНИК СА 2/2018 СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА СА ОДЛУКАМА И   ЗАКЉУЧЦИМА

 1. ЗАПИСНИК СА 1/2018 СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА СА ОДЛУКАМА И  ЗАКЉУЧЦИМА
 1. ПОСЛОВНИК О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗА 2018. ГОДИНУ
 2. ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

                   

Мирјана Антонић,члан

Видосав Анџић,члаn

Славица Бошковић, председник  

     

 

Број:78-2

Датум:09.07.2018.

НАДЗОРНИ ОДБОР -З А П И С Н И К   2 /2018.

 Време и место одржавања састанка : 06.07.2018. године у 10,00 часова,  Змаја   од Ноћаја 9/IV, Београд.

Рад седнице је јавни.

Присутни чланови НО-а: Мирјана Антонић, Видосав Анџић и Славица Бошковић

Чланови органа управљања ПСД “Копаоник“ Београд: /

Остали присутни чланови: Ковиљка Ћућуз, технички секретар Друштва

Састанак НО је почео у  10,00 часова. Састанак НО је завршен у  13,30 часова.

Председавајући, Славица Бошковић је поздравила присутне и замолила да се придржавају пословника о раду НО.

Након упознавања са предлогом дневног реда, питала је присутне за предлоге измена и допуна дневног реда пре његовог усвајања, а предлози треба да су у сагласности са статутарним описом надлежности Надзорног одбора. Након измена и допуна, чланови НО су једногласно усвојили ДНЕВНИ РЕД ДРУГЕ СЕДНИЦЕ:

 1. Усвајање записника са претходне седнице, Прилог 1.
 2. Анализа реализације донетих одлука на претходној седници, Прилог 2 и 3.
 3. Измене Пословника о раду НО за 2018. годину у Члану 4. став 4
 4. Информације о Статусу друштва, Прилог 4 и 5
 1. Анализа усаглашености општих аката Друштва са Статутом -Правилници:

5.1. Правилник бр.109-1 од  29.11.2017. о организацији активности ПСД ”Копаоник” Београд

5.2. Правилник о организацији, надлежностима и раду Одбора за дом – није усвојен

5.3. Правилник бр.107-1 од  29.11.2017. о дисциплинској и материјалној одговорности   чланова ПСД ”Копаоник” Београд

5.4. Правилник бр.106-1 од 29.11.2017. о систематизацији радних места у Стручној служби   ПСД ”Копаоник” Београд;

5.5. Правилника бр.110-1 од 29.11.2017. о рачуноводству и рачуноводственим политикама   ПСД ”Копаоник” Београд који не примењује                међународне стандарде финансијског  извештавања.               

5.6. Правилник бр.108-1 од 29.11.2017.  о употреби и ношењу заставе ПСД ”Копаоник” Београд

5.7. Правилник бр.105-1 од 29.11.2017. о признањима ПСД ”Копаоник” Београд

 -Одлуке, одложити за следећу седницу НО када из заједничке службе добијемо   материјал

 1. Извештај Контроле спровођења Статута – издвојити сажетак донетих одлука НО    и издвојених  мишљења за Извештај 
 1. Текућа питања и предлози

7.1. Начин вођења књиге чланова по Правилнику о књизи чланова, удружења, друштава и  савеза уобласти спорта (15.01.2018. године) донетом на оснву члана 49. Закона о спорту   РС (Сл.гласник, бр.10/16))

7.2. Предлог Опозива Одлуке УО бр.103-1 од 16.10.2014. Прилог бр. 6

7.3. Предлог Опозива Одлуке УО са 2. редовне седнице од 10.05.2017. Прилог бр. 7

7.4. Предлог Опозива Одлуке Одбора за дом бр.

7.5. Предлог дневног реда треће седнице

 1.) Усвајање записника са претходне седнице

Славица Бошковић  је нагласила да су сви добили Записник са прве седнице, те  да није било примедби. Позвала је чланове НО да се изјасне око усвајање Записника са прве седнице, са три гласа ЗА - Записник са прве седнице је једногласно усвојен.

2.) Анализа реализације донетих одлука на претходној седници

Славица Бошковић  је присутне обавестила да је на седници УО одржаној 28.03.2018. сагласно Пословнику о раду НО чл.10, председнику и секретару Друштва, предала документа која је НО усвојио- Предмети:

 • КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА НАДЗОРНОГ ОДБОРА Број: 35-1 од 03.2018. године;
 • ПОСЛОВНИК О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗА 2018. ГОДИНУ, Број: 36-1 од 03.2018. године
 • ПЛАН РАДА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗА 2018. ГОДИНУ, Број:  37-1  од  28.03. 2018. године  

Славица  је нагласила да се Документа  налазе на сајту Друштва-Акти Друштва, ради информисања чланова Друштва сагласно  Статуту чл. 76, 84. 

3.) Измене Пословника о раду НО за 2018. годину у члану 4. став 4.

Славица Бошковић  је рекла да је учињен пропуст приликом усвајања Правилника и да предлаже измену која је у сагласности са  Статутом ПСД ‘’Копаоник’’ Београд члан 64. и Правилником о систематизацији радних места у стручној служби ПСД ­­­­­­­“Копаоник” Београд”. Верује да ће измена омогућити да рад НО буде у корелацији са радом и осталих органа управљања Друштвом.

Брише се из Пословника о раду НО  Број:36-1 од 28.03.2018. године  :

„Записнике на седницама, води председник или један од чланова, према договору.“ 

Уписује се у Пословник о раду НО за 2018. годину:

“Седнице НО Друштва организује Секретаријат Друштва и води записнике на истим;  Одлуке и закључке НО Друштва уноси у Књигу одлука и деловодни протокол Друштва;  помаже НО и радним телима у извршењу њихових права и дужности утврђених општим актима Друштва, врши и друге послове дефинисане Правилником о систематизацији радних места у стручној служби ПСД ­­­­­­­“Копаоник” Београд”.

НО је једногласно донео одлуку о усвајању Предлога измена Пословника о раду НО Број:36-1 од 28.03.2018. године  у члану 4. став 4 .

4.) Информације о Статусу друштва

Славица Бошковић  је  рекла да сматра да чланове НО треба да упозна са Статусом друштва према подацима Агенције за привредне регистре (АПР) како би се избегле недоумице у току рада и валидног одлучивања НО.

Планинарско скијашко-друштво ''Копаоник'' Београд, је у Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта уписан 23.01.2017. године; Облик организовања је Спортско удружење са гранама спорта: планинарство, скијање и оријентиринг; Чланство Планинарско–скијашког друштва Копаоник'' Београд, као Спортског удружења је у ПСС, ССС, ОСС, ПСБ и ОСБ.

На сајту АПР се могу наћи  и друге информације о Друштву.

5.) Анализа усаглашености општих аката Друштва са Статутом бр .0000261855937      од 27.01.2018. године -Правилници:

Славица Бошковић  је позвала  присутне  да изнесу ставове, предлоге, примедбе, сугестије или иницијативе, а у вези са питањима из дневног реда.

5.1. Правилник бр. 109-1 од 29.11.2017. о организацији активности ПСД ”Копаоник” Београд

Мирјана Антонић је рекла да има примедбу на чл. 5.9. који гласи:

“На крају скијашке сезоне, а најкасније до 15.маја Одбор за дом израђује писмени извештај за комплетну зимску сезону и доставља га Управним одборима сувласника.”  Поставља питање којим сувласницима? Предлаже да се конкретизује: ”доставља га Органима управљања ПСД “Копаоник” Београд и Управном одбору ПСБ-а.

Славица Бошковић је рекла да  се њене примедбе код горе наведеног Правилника односе на  бр.4. Реализација акција по секцијама Друштва, 4.5. Активности на попуни и одржавању скијашко-планинарског дома.

Примедба у ставу  4.5.1, односи се на скраћени назив скијашко-планинарског дома „Копаоник“ на Копаонику у СПД. Логично је  да скраћени назив буде СПД ’’Копаоник’’. Већина чланова и ставова Правилника садржи скраћеницу СПД, односно скијашко-планинарски дом; што у правном смислу није исто са: скијашко-планинарски дом ’’Копаоник. Иста примедба се односи и на скраћени назив: Одбор за скијашко –планинарски дом  где недостаје: ПСД “Копаоник” Београд. 

Видосав Анџић  се сложио са наведеним, јер скраћени називи ПСД и СПД, без назива ПСД ’’Копаоник’’ Београд, коме дом у сувласничком односу са Планинарским савезом Београда припада, није по Статуту чл.77.

Славица Бошковић је  рекла да став 4.5.6. даје управна овлашћења Одбору за дом која статутарно припадају органима управљања ПСД “Копаоник” Београд, што Одбор за дом није. Став 4.5.7. даје Управном одбору Друштва овлашћења која нису дефинисана описом посла Управног одбора чл. 39 Статута. Може се закључити да  наведене “активности на попуни и одржавању скијашко-планинарског дома” посматрано по горе наведеним али и осталим ставовима:  4.5.2/4.5.3/4.5.4/4.5.5./4.5.6.; нису правно активне у пракси све док Управни одбор Друштва не усвоји Правилник о организацији, надлежностима и раду Одбора за дом.

НО је једногласно донео одлуку да Правилник о организацији активности Друштва није усаглашен са Статутом.

5.2. Правилник о организацији, надлежностима и раду Одбора за дом

Славица Бошковић  је подсетила да наведени Правилник није усвојен и у том смислу питала присутне да ли имају примедбе, предлоге или иницијативе.

Непостојање горе наведеног Правилника, отворило је више питања: чије Одбор за дом;  како се регулише начин и делокруг рада Одбора за дом; које су надлежности; какав је годишњи план активности на попуни и одржавању СПД “Копаоник”; који су разлози непостојања Правилника; како, на основу ког документа ПСБ као сувласник СПД “Копаоник” може да планира, учествује у управљању, попуни и одржавању свог дела Дома; Органи управљања Друштвом, усвајањем општих аката (одлука, упустава, критеријума..) који се тичу регулисања рада Дома, да ли подлежу тежим и лакшим повредама  дисциплинске и материјалне одговорности  по Правилнику о дисциплинској и материјалној одговорности чланова Друштва ; било је и других питања.

Славица Бошковић је упознала присутне да је председник ПСД “Копаоник” Београд, мр Стеван Шегрт  на једној од седница УО,  образовао Комисију која ће одржати састанак са представницима ПСБ-а у вези решавања спорних несугласица битних за рад Дома, но нема сазнање да је до састанка дошло. На присутној седници УО, предложила је да УО одреди рок до када ће усвојити спорни Правилник, међутим, чланови УО предлог нису разматрали.

Славица Бошковић предпоставља да услед недостатка наведеног Правилника, није на законит начин могућ рад Одбора за дом „Копаоник“ на Копаонику. У том смислу поставила је логично питање на основу чега  Одбор за скијашко-планинарски дом планира, организује и реализује управљање, попуну и одржавање скијашко-планинарског дома „Копаоник“, посебно када се узме у обзир чињеница да је Одбор за скијашко-планинарски дом „Копаоник“ заједнички орган Друштва и Планинарског савеза Београда, те у том смислу Правилник који не постоји не може да регулише начин и делокруг рада Одбора, тиме ни ваљан рад Дома. Подсетила је да ПСБ окупља 16 ПД са око 6000 чланова међу којима је и наше Друштво.

НО је на основу свега реченог једногласно донео Закључак  да Органи управљања (НО, УО, Председник) ПСД “Копаоник” Београд, узроковањем штете неблаговременим вршењем поверених послова, подлежу тежим и лакшим пвредама дисциплинске одговорности  по Правилнику о дисциплинској и материјалној одговорности чланова Друштва. У том смислу Славица је предлажила да НО сходно чл.70, 73 и 74. Статута; донесе Одлуку или Закључак о НИШТАВНОСТИ  свих општих аката - одлука, упутстава и критеријума које се односе на рад СПД “Копаоник”, а усвојене су на седницама Одбора за дом и верификована од стране Органа управљања ПСД “Копаоник” Београд.

НО је једногласно донео одлуку о НИШТАВНОСТИ  свих општих аката -одлука, упутстава и критеријума, који се односе на рад СПД “Копаоник”, а усвојена су или ће бити усвојена на седницама Одбора за дом и верификоване од стране Органа управљања ПСД “Копаоник” Београд без важећег Правилника о организацији, надлежностима и раду Одбора за дом.

 5.3. Правилник бр.107-1од29.11.2017. о дисциплинској и материјалној одговорности  чланова ПСД ”Копаоник” Београд

Надзорни одбор је једногласно донео закључак да нема примедби на Правилник бр.107-1 од 29.11.2017. о дисциплинској и материјалној одговорности чланова ПСД”Копаоник”Београд.

5.4. Правилник бр.106-1 од 29.11.2017. о систематизацији радних места у Стручној служби    ПСД ”Копаоник” Београд;

Надзорни одбор је једногласно донео закључак да нема примедби на Правилник бр.106-1од29.11.2017. о систематизацији радних места у Стручној служби ПСД ”Копаоник” Београд;

 5.5. Правилник бр.110-1 од 29.11.2017. о  рачуноводству и рачуноводственим политикама   ПСД ”Копаоник” Београд који не примењује међународне стандарде финансијског    извештавања.

Надзорни одбор је изнео мишљење да није упознат са  рачуноводственим прописима, те је уздржан по питању усглашености Статута са  Правилником бр.110-1 од 29.11.2017. о рачуноводству и рачуноводственим политикама ПСД ”Копаоник” Београд који не примењује међународне стандарде финансијског извештавања.               

5.6. Правилник бр.108-1 од 29.11.2017. о  употреби и ношењу заставе ПСД ”Копаоник”   Београд

НО је једногласно донео закључак да нема примедби на Правилник о употреби и ношењу заставе Друштва, те да је усаглашен са Статутом.

5.7. Правилник бр.105-1 од 29.11.2017. о признањима ПСД” Копаоник” Београд

Надзорни одбор је једногласно донео закључак да нема примедби на Правилник бр.105-1 од 29.11.2017. о признањима ПСД ”Копаоник” Београд, те да је усаглашен са Статутом.

 6.Сажетак донетих одлука НО, закључака и издвојеног мишљења за   Извештај Контроле спровођења Статута.

Анализом усаглашености Правилника Друштва са Статутом бр. 0000261855937  од 27.01.2018. године Надзорни одбор је донео следеће одлуке, закључке и мишљења:

6.1. Надзорни одбор је једногласно донео одлуку да Правилник бр.109-1 од 29.11.2017. о организацији активности ПСД ”Копаоник” Београд , није усаглашен са Статутом.

6.2. Надзорни одбор је једногласно донео одлуку о НИШТАВНОСТИ  свих општих аката -одлука,  упутстава и критеријума,  који се односе на рад СПД “Копаоник”, а усвојена су или ће бити усвојена на седницама Одбора за дом и верификована од стране Органа управљања ПСД “Копаоник” Београд без важећег Правилника о организацији, надлежностима и раду Одбора за дом.

6.3.Надзорни одбор је једногласно донео закључак да нема примедби на Правилник бр.107-1 од 29.11.2017. о дисциплинској и материјалној одговорности чланова ПСД ”Копаоник” Београд.

6.4. Надзорни одбор је једногласно донео закључак да нема примедби на Правилник бр.106-1 од 29.11.2017. о систематизацији радних места у Стручној служби ПСД ”Копаоник” Београд;

6.5. Надзорни одбор је изнео мишљење да није упознат са  рачуноводственим прописима, те је уздржан по питању усглашености Статута са Правилником бр.110-1 од 29.11.2017. о рачуноводству и рачуноводственим политикама ПСД ”Копаоник” Београд који не примењује међународне стандарде финансијског извештавања.               

6.6. Надзорни одбор  је једногласно донео закључак да нема примедби на Правилник бр.108-1 од 29.11.2017. о употреби и ношењу заставе ПСД”Копаоник”Београд, те да је усаглашен са Статутом.

6.7. Надзорни одбор је једногласно донео закључак да нема примедби на Правилник бр.105-1 од 29.11.2017. о признањима ПСД ”Копаоник” Београд , те да је усаглашен са Статутом.

7.Текућа питања и предлози

7.1. Начин вођења књиге чланова по Правилнику о књизи чланова, удружења, друштава и   савеза у области спорта (15.01.2018. године) донетом на оснву члана 49. Закона о спорту  РС („Сл.гласник“, бр. 10/16)

Технички секретар ПСД ”Копаоник” Београд, Ковиљка Ћућуз је упознала чланове Надзорног одбора са прописима на основу којих води Књигу чланова,  Спискове чланова и врши Учлањење чланова у ПСД ”Копаоник” Београд.

Ковиљка Ћућуз је рекла да Књигу чланова води на основу горе наведеног Правилника који прописије обавезујуће обрасце за евиденцију података сваког члана. Читко попуњене обрасце -Евиденциони лист члана од стране члана, оверене, она уредно одлаже појединачно у фасцикле, а потом слаже у  Књигу чланова - Регистратор. Паралелно води и -Преглед чланова са траженим подацима члана, понаособ. Приказана Књига чланова садржи 551 уредно сложених евиденционих листова.

Учлањење свих чланова врши на основу:

 1. Одлуке ПСС-а од 04.12.2017. о цени чланске картице (100 рсд) и чланске маркице (400 рсд) за 2018. годину коју ПСД ”Копаоник” Београд уплаћује на жиро рачун ПСС-а;
 2. Одлуке УО ПСД ”Копаоник” Београд бр. 44 од 18.04.2018. о висини чланарине за 2018. годину;

Укупан износ чланарине на крају месеца уплаћује на жиро рачун ПСД ”Копаоник” Београд.  При учлањењу, сваком члану издаје признаницу. Спискове чланова са признаницом о уплати на жиро рачун Друштва, референт Зоран Смиљковић предаје у књиговодство.Ковиљка Ћућуз је рекла да прави тромесечни, шестомесечни и годишњи извештај о чланарини који доставља органима упрвљања ПСД ”Копаоник” Београд.

 1. Одлука УО ПСД ”Копаоник” Београд о увођењу клупске легитимације и чланарине бр.103-1 од 16.10.2014. године. Одлуком је утврђена висина чланарине од 550.00 рсд за период од 01.09. текуће године до 31.08. наредне године. При учлањењу скијаша издаје се БЕЛА ЧЛАНСКА КАРТА, на насловној страни пише Планинарско скијашки клуб ”Копаоник” Београд, а на полеђини РЕГИСТРАЦИЈА ЗА СЕЗОНУ. Пролазним члановима, корисницима смештаја у Дому - који нису и не желе да буду чланови Клуба, или гранских савеза, наплаћује се  „клупска чланарина у износу од 300,00 рсд“ и издаје се „Клупска легитимација црвене боје“ која има иста обележја као и БЕЛА ЧЛАНСКА КАРТА, а важи само за назначени период боравка у планинарском дому  ”Копаоник” на Копаонику. Евиденцију и учлањење истих води.

Славица Бошковић  је позвала чланове НО да изнесу мишљење или  примедбе на излагање техничког секретара ПСД ”Копаоник” Београд, Ковиљке Ћућуз.

Сви чланови НО су похвалили уредно вођења евиденције чланства и чланарине Друштва.

Постављена су многа питања: ко штампа наведене БЕЛЕ И ЦРВЕНЕ ЧЛАНСКЕ КАРТЕ; који су механизми контроле броја издатих, на реверс враћених; Одлука УО да ли је по Статуту и др.

Славица Бошковић је рекла да је дала предлог за Опозив Одлуке УО бр.103-1 од 16.10.2014. јер је донесена супротно Статуту и општим актима ПСД ”Копаоник” Београд.

7.2. Предлог Опозива Одлуке УО бр.103-1 од 16.10.2014.

Након размене мишљења НО закључује да одлука УО јесте супротна одредбама  Статута чл.1, 9, 77(став пет), 91.

Надзорни одбор је једногласно донео одлуку о НИШТАВНОСТИ  Одлуке УО ПСД ”Копаоник” Београд о увођењу клупске легитимације и чланарине бр.103-1 од 16.10.2014. године.

7.3. Предлог Опозива Одлуке УО са 2. редовне седнице од 10.05.2017.

Славица Бошковић је рекла да је УО на другој редовној  седници од 10.05.2017. године донео одлуку: “да се носиоци активности и чланови органа управљања Друштва обавезују да годишњу чланарину за наредну годину регулишу у пуном износу до 31.12 (децембра).”

Према Статуту чл. 9.  наведена Одлука УО је ништавна.

Надзорни одбор је једногласно донео одлуку о НИШТАВНОСТИ  Одлуке УО ПСД ”Копаоник” Београд.

7.4. Предлог Опозива Одлуке Одбора за дом која се тиче цене смештаја и исхране у планинарско –скијашком дому „Копаоник“ на Копаонику у летњем периоду.

Славица Бошковић је објаснила  да је УО на једној од седница , на предлог Одбора за дом, усвојио да : “Исхрана је организована ангажовањем закупца. У летњем периоду од 07.04.до 15.12. уз ноћење обавезан је доручак...”  На седници Одбора за дом, појавила су се два предлога, а усвојен је трећи: У летњем периоду од 07.04.до 15.12. за вишедневне боравке обавезна је целодневна или полупансионска исхрана”.

Славица Бошковић је рекла да на основу Статута чл. 39.  у опису посла УО јесте  да одлучује о ценама услуга у Дому; Одлука УО којом утврђује цену исхране  Закупца -Правног тела; на штету је планинара јер је  обавезујућа. Славица показује План активности ПСД ”Копаоник” Београд за 2018. годину где стоји: “Исхрана у летњем периоду није обавезна...” Такође на увид доставља и прилог Одлуке о образложењу ценовника услуга за период од 28.03.2010. 

Надзорни одбор је донео одлуку да од УО  ПСД ”Копаоник” Београд добије званично објашњење о утврђивању обавезујуће  исхране планинара  код Закупца -Правног тела у летњем периоду.

7.5. Предлог дневног реда треће седнице

Чланови НО су донели одлуку да након детаљнијег упознавања са предлогом дневног реда треће седнице,  доставе предлоге измена и допуна дневног реда и електронски се договоре о датуму и времену  одржавања.

Мирјана Антонић

Видосав Анџић

Славица Бошковић

ПСД "Копаоник"

Број:78/3 од 09.07.2018.

 

НАДЗОРНИ ОДБОР -З А П И С Н И К   1 /2018.

 

 

Време и место одржавања састанка : 27.03.2018. године у 17,00 часова,  Змаја    

                                                             од Ноћаја 9/IV,Београд.

 

Присутни чланови НО-а: Мирјана Антонић, Видосав Анџић и Славица Бошковић

 

Дневни ред :

 1. Конституисање Надзорног одбора 2018.
 2. Усвајање Пословника о раду за 2018. годину
 3. Усвајање Плана рада Надзорног одбора за 2018. годину
 4. Разно

Дневни ред је једногласно усвојен.

1.) Конституисање Надзорног одбора ПСД''Копаоник'' је обављено у законском року.

2.) Усвајање Пословника о раду Надзорног одбора

Славица Бошковић је упознала чланове НО са задацима које дефинише предлог Пословника о раду,  и нагласила да у члану 9, став три стоји да:

Сви чланови НО, као и лица која су на седницама учествовала у раду НО  након усвајања извештаја са седнице, потписују исти.

Славица верује , да  се тиме обавезују сви учесници да одговорно учествују у раду седница.                                                                                                                 

Мирјана Антонић и  Видосав Анџић су се сложили са предлогом.                                         

Пословник о раду Надзорног одбора за 2018. годину је  једногласно усвојен.

3.) Славица Бошковић је рекла да у Планау рада Надзорног одбора за 2018. годину, дат је преглед задатака НО по месецима; предлог је проистекао из Статута Планинарско-скијашког друштва “Копаоник” Београд - чл. 41:

 ‘’Надзорни одбор врши контролу законитости рада, финансијског пословања, контролу завршног рачуна и свих других финансијских извештаја, контролу спровођења Статута и контролише усаглашеност општих аката из надлежности Управног одбора, Председника Друштва и секција са Статутом.

Надзорни одбор обавезно, најмање два пута годишње, врши контролу финансијских извештаја одбора, комисија, радних тела и одговорних лица.’’                                                                                                                                     

Мирјана Антонић је рекла да има доста задатака у Плану рада за 2018. годину, тиме и одговорности чланова НО.                                                                                                                           

Видосав Анџић се сложио са Мирјаном и рекао да План рада можемо у ходу допунити.                                                                                     

Плана рада Надзорног одбора за 2018. годину је једногласно усвојен.

 

4.)Разно 

Видосав Анџић је замолио да састанци буду пре подне јер после подне ради. Славица Бошковић је рекла да ради по сменама у току недеље, но верује да ће бити изводљиво.Славица се члановима одбора захвалила на сарадњи и рекла  да ће на седници УО заказаној за 28.03.2018. председнику и секретару Друштва предати усвојена документа.

Састанак је завршен око 18,00.

Мирјана Антонић

Видосав Анџић

Славица Бошковић

 

Број: 78-4  од 09.07.2018.године  

На основу Статута Планинарско – скијашког друштва “Копаоник” Београд, Надзорни одбор је на другој седници одржаној дана 06.07.2018.године усвојио

                  

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗА 2018. ГОДИНУ

 Члан 1.

Овим Пословником утврђује се начин рада и одлучивања Надзорног одбора Планинарско – скијашког друштва “Копаоник” Београд  (у даљем тексту: НО Друштва).

Члан 2.

Надзорни одбор Планинарско – скијашког друштва “Копаоник” Београд ради у складу са одредбама члана 41. до 45. Статута Планинарско – скијашког друштва “Копаоник” Београд.

Одредбе овог пословника односе се на све присутне на седници НО Друштва.

Члан 3.

Седнице НО Друштва су јавне и одржавају се по потреби а најмање два пута годишње.

Ради остваривања својих статутарних надлежности, на седнице НО Друштва могу се позивати чланови који обављају руководеће функције у Друштву.

Начелно, седнице могу трајати најдуже 2 сата и 30 минута. Изузетно, у случају потребе, у току седнице, чланови НО Друштва, могу одлучити да седница траје дуже од  2 сата и 30 минута.

Седнице се заказују писмено преко интернета, а у хитним и неодложним потребама и усмено телефоном.

Позив за седницу са предлогом дневног реда и записником са претходне седнице, доставља се члановима НО Друштва и другим позваним лицима, најкасније 10 дана пре седнице.

На седнице НО Друштва председник позива и друга лица за која сматра да је њихиво присуство  неопходно.

Члан 4.

Седницама руководи председник.

У случају спречености председника, седнице сазива други члан, према скупштинском избору.

У случају спречености једног члана, НО Друштва, може радити и са два члана, до Скупштине Друштва.

Седнице НО Друштва организује Секретеријат Друштва и води записнике на истим;  Одлуке и закључке, НО Друштва уноси у Књигу одлука и деловодни протокол Друштва;  помаже НО и радним телима у извршењу њихових права и дужности утврђених општим актима Друштва, врши и друге послове дефинисане Правилником о систематизацији радних места у стручној служби ПСД ­­­­­­­“Копаоник” Београд.

Члан 5.

Одговорна лица у Друштву и сва позвана лица или лица која присуствују седницама, имају праву да учествују у дискусији, давању предлога и сугестија, без права гласа и одлучивања.

НО Друштва, може одлучити да поједине седнице одржава без присуства других лица.

Члан 6.

Председавајући седнице, предлаже утврђивање дневног реда и по њему наставља рад.

Предлози за измену и допуну дневног реда могу се подносити до његовог усвајања.

У току рада дневни ред се не може мењати.

Члан 7.

На седници се, начелно, не читају извештаји, писани предлози и дискусије као и друга документа која су члановима претходно уручена у писаној или електронској форми.

Члан НО Друштва, има право и обавезу да учествује у припремању и утврђивању дневног реда, да на седници износи ставове, предлоге, примедбе, сугестије и иницијативе, у вези са питањима из дневног реда.

Члан 8.

Гласање по свим тачкама дневног реда је јавно - дизањем руке.

Резултате  гласања утврђује председавајући.

Члан 9.

Приликом доношења одлука и ставова, сваки присутни члан НО Друштва, може се изјаснити са ЗА, ПРОТИВ или се УЗДРЖАТИ од гласања.

Члан НО Друштва може у записник издвојити своје мишљење и исто мора издиктирати у записник.

Сви чланови НО, као и лица која су на седницама учествовала у раду НО  након усвајања извештаја са седнице, потписују исти. 

Члан 10.

Усвојене одлуке и закључци се заводе у деловодни протокол и Књигу одлука органа управљања за текућу годину.

Одлуке и закључци се уручују свим члановима НО Друштва, председнику Друштва  и одговорним и другим лицима на које се односи.

Члан 11.

Овај Пословник ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се у мандату овог НО Друштва.

 

 

Надзорни Одбор: 

Мирјана Антонић,члан

Видосав Анџић,члан

Славица Бошковић, председник        

 

 

ПЛАНИНАРСКО-СКИЈАШКО ДРУШТВО „КОПАОНИК“ БЕОГРАД

11000 БЕОГРАД, ул. Змаја од Ноћаја 9/IV,  

ПИБ: 100058624, МБ: 07024193

ТР 180-1001210011976-15 ALPHA BANK – БЕОГРАД

www.psd-kopaonik-org.rs;

 

Број: 78-5  од 09.07.2018.године  

Датум 06.07.2018.

                  

ПРЕДСЕДНИК: мр Стеван Шегрт

СЕКРЕТАР:Славиша Петровић

ОРГАНИМА УПРАВЉАЊА ПСД “Копаоник” Београд

 

ПРЕДМЕТ: ОДЛУКЕ СА ДРУГЕ СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

 

Анализом усаглашености Правилника Друштва са Статутом бр.0000261855937  од 27.01.2018.године Надзорни одбор је по тачкама дневног реда донео следеће одлуке, закључке и мишљења :

6.1.Надзорни одбор је једногласно донео одлуку да Правилник бр.109-1од29.11.2017. о организацији активности ПСД”Копаоник”Београд ,није усаглашен са Статутом.

6.2.Надзорни одбор је једногласно донео одлуку о НИШТАВНОСТИ  свих општих аката -одлука,  упутстава и критеријума,   који се односе на рад СПД “Копаоник”, а усвојена су или ће бити усвојена на седницама Одбора за дом и верификована од стране Органа управљања ПСД “Копаоник” без важећег Правилника о организацији, надлежностима и раду Одбора за дом.

6.3.Надзорни одбор је једногласно донео закључак да нема примедби на Правилникбр.107-1 од29.11.2017.одисциплинској и материјалној одговорности члановаПСД”Копаоник”Београд

6.4.Надзорни одбор је једногласно донео закључак да нема примедби на Правилник бр.106-1од29.11.2017. о систематизацији радних места у Стручној служби ПСД”Копаоник”Београд;

6.5.Надзорни одбор је изнео мишљење да није упознат са  рачуноводственим прописима, те је уздржан по питању усглашености Статута са  Правилником бр.110-1од29.11.2017.о рачуноводству и рачуноводственим политикама ПСД”Копаоник”Београд који не примењује међународне стандарде финансијског извештавања.               

6.6. Надзорни одбор  је једногласно донео закључак да нема примедби на Правилник бр.108-1од29.11.2017. о употреби и ношењу заставе ПСД”Копаоник”Београд, те да је усаглашен са Статутом.

7.2. Надзорни одбор је једногласно донео одлуку о НИШТАВНОСТИ  Одлуке УО ПСД”Копаоник”Београд о увођењу клупске легитимације и чланарине бр.103-1 од 16.10.2014.године.

7.3.Надзорни одбор је једногласно донео одлуку о НИШТАВНОСТИ  Одлуке УО са 2.редовне седнице од 10.05.2017. ПСД”Копаоник”Београд која гласи:

 “да се носиоци активности и чланови органа управљања Друштва обавезују да годишњу чланарину за наредну годину регулишу у пуном износу до 31.12.”

7.4. Надзорни одбор је донео одлуку да од УО  ПСД”Копаоник”Београд добије званично објашњење о утврђивању обавезујуће  исхране планинара  код Закупца-Правног тела у летњем периоду.

7.5. Чланови НО су донели одлуку да након детаљнијег упознавања са предлогом дневног реда треће седнице, доставе предлоге измена и допуна дневног реда и електронски се договоре о датуму и времену  одржавања.

Мирјана Антонић,члан                 Видосав Анџић,члан             Славица Бошковић,председник

___________________          ___________________            __________________

 
 

ПЛАНИНАРСКО-СКИЈАШКО ДРУШТВО „КОПАОНИК“ БЕОГРАД

11000 БЕОГРАД, ул. Змаја од Ноћаја 9/IV,  

ПИБ: 100058624, МБ: 07024193

ТР 180-1001210011976-15 ALPHA BANK – БЕОГРАД

www.psd-kopaonik-org.rs;

 

 

 

 

Број:  89/1 од 29.08.2018.

ПРЕДСЕДНИК: мр Стеван Шегрт

СЕКРЕТАР:Славиша Петровић

ОРГАНИМА УПРАВЉАЊА ПСД “Копаоник” Београд

 

 ПРЕДМЕТ:  Захтев да Заједничка служба ПСД “Копаоник” Београд, организује и помогне у раду треће седницу Надзорног одбора.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Захтев за Надзорни одбор је обавезујући по Статуту ПСД ‘’Копаоник’’  Члан 64., по  Правилнику о систематизацији радних места у стручној служби ПСД ­­­­­­­“Копаоник” Београд” и по Пословнику о раду НО за 2018. годину члан 4. став 4.

Надзорном одбору је потребно доставити  материјале:

 1. Званично објашњење Одлуке УО ПСД”Копаоник”Београд о утврђивању обавезујуће  исхране   

   планинара  код Закупца-Правног тела у летњем периоду.

 1. Извештај туристичког инспектора по пријави-излет Лапонија
 2. Важеће Одлуке , Упутства и Критеријуме органа управљања за 2018.годину
 3. Усвојене Финансијске извештаје одбора, комисија, радних тела и одговорних лица од   марта 2018.

Прилог: 1. Позив са предлогом дневног реда

            

Мирјана Антонић,члан

Видосав Анџић,члан

Славица Бошковић, председник